Dekodér systému IRC22 pro detekci průjezdu RC modelu automobilu.

Zařízení slouží k převodu signálu z IR přijímače na komunikaci s programem RCM v počítači a diagnostice celé sestavy IRC22.

IMG_0685

Rozměry přístroje:
Šířka: 227mm
Výška: 106mm
Hloubka: 34mm
Napájecí napětí: 12 V
Odběr proudu: 0.1 – 0.5 A (v závislosti na délce přijímací lišty a jasu displeje)
Plus pól je ve středu konektoru

Bezpečnost provozu vzhledem k možnému úrazu elektrickým proudem je zcela závislá na kvalitě napájecího adaptéru 230/12V. Používejte výhradně bezpečný napájecí adaptér!

Po zapojení napájení se ozve 3x krátký hlasitý  tón a na displeji se na 2 sekundy zobrazí verze software. Pokud není zachycen žádný transponder, nebo rušení v infračerveném spektru blikají na displeji segmenty v pravotočivém směru.Dekodér je ve stavu kdy zobrazuje ID transponderu v modelu. Pokud  dekodér nenastartuje pokusí se sám během dvou sekund o restart, který se většinou povede. Nezačne – li  ani po uplynutí dvou sekund na displeji pravotočivý krouživý pohyb odpojte na 10 sekund napájecí adaptér a znovu ho rázně zapojte.

Ovládací tlačítka:
Levé tlačítko ovládání jasu displeje v 6 krocích.
Pravé tlačítko ovládání délky zvuku v 6 krocích.
Krátkým stiskem – méně než 0.2 sekundy se hodnota nastavení snižuje.
Dlouhým stiskem – více než 0.2 sekundy se hodnota nastavení zvyšuje.
Úroveň nastavení délky zvuku je zobrazena na displeji segmenty v hodní části displeje.
Nastavení jasu displeje je zobrazeno na displeji segmenty ve spodni části displeje.
Nejkratší délka zvuku umožní slyšet zachycení jednotlivých paketů z transponderu v modelu.

Stisk obou tlačítek současně na delší dobu než 0.2 sekundy přepne režim zobrazení displeje na  “PA” (pakety), kdy je zobrazován počet zachycených IR paketů ID transpondéru v modelu.Režim displeje “PA” je vhodný na kontrolu spolehlivosti zachycení – tedy kvality instalace v modelu samotným závodníkem mimo měřený závod. Při rychlosti 50 km/h by se počet zachycených paketů měl pohybovat od 10 do 20 – čím více tím lépe. Po zániku signálu, tedy po tom co model odjel zůstane svítit údaj na displeji ještě další 2 sekundy. Pokud v té době přijede další model číslo se okamžitě změní a délka svitu je znovu nastavena na 2 sekundy. Není-li k zobrazení žádná další informace spustí se na displeji levotočivé kroužení.Pro započítání průjezdu stačí i jen jeden zachycený paket, přes to počet 5 a méně svědčí nějakém problému. Informace o počtu zachycených paketů je pro každý transponder a každý  průjezd rovněž odesílána do počítače a je uložena v programu RCM v “Transponder logfile”. Nižší čísla jsou zvýrazněny červenou barvou. Organizátor závodu tak může upozornit závodníka aby zkontroloval instalaci transponderu.

Opakovaným, současným stiskem obou tlačítek se displej vrátí do režimu zobrazení ID čísla zachyceného Transpondéru. V režimu zobrazování ID čísla transponderu je zobrazeno číslo právě zachyceného transponderu nainstalovaného v projíždějícím modelu. Po zániku signálu, tedy po tom co model odjel zůstane svítit údaj na displeji ještě další 2 sekundy. Pokud v té době přijede další model číslo se okamžitě změní a délka svitu je znovu nastavena na 2 sekundy.  Není-li k zobrazení žádná další informace spustí se na displeji pravotočivé kroužení.

V obou režimech displeje je dostupná ještě další funkce a to je detekce pulzního rušení v oblasti infračerveného spektra. Intenzita tohoto rušení je signalizována středovými vodorovnými segmenty  na všech 5 pozicích displeje – postupně v závislosti na intenzitě rušivého signálu. Správná situace je když nesvítí žádný segment“-”. Pokud se tedy po zhasnutí zobrazeného ID čísla transponderu zůstane svítit jeden nebo více  segmentů jedná se o problém. Důvodem může být odložený model se zapnutým transponderem, nevhodné umělé osvětlení, v blízkosti přijímací lišty nebo kabelu mezi přijímací lištou a dekodérem je zdroj impulzního rušení v elektromagnetickém spektru, jako například nabíječ akumulátorů neodrušený napájecí zdroj, síťový kabel at.d., nebo porucha v přijímací liště. Měření rušení probíhá ve vzorku 0.1 sekundy, kdy první segmet znamená více než 0 rušivých impulzů, druhý více než 10, třetí více než 100, čtvrtý více než 300 a pátý vice než 500.

Červená LED “ERROR” na předním panelu:
Kontrolka zobrazuje chybu kontrolního součtu v přijatém paketu.
Informace odeslaná z transponderu se skládá z 22 datových bitů.
V prvních 16 je zakódována informace o čísle transponderu a posledních  6 bitů obsahuje kontrolní součet. Pokud je přijatý paket – signál z ID transpondéru v pořádku je LED zhasnutá. V případě ale že je informace poškozena rozsvítí se na 0.5 sekundy červená LED.

K poškození informace – k rozsvícení poruchy může dojít i když je vše OK v následujících případech:
Výjimečně může způsobit rozsvícení červené LED přibližující, nebo vzdalující se model od přijímací lišty , kdy je signál tak slabý, že se nepodaří zachytit kompletní informaci.Druhý případ je, když se do oblasti pod přijímací lištou dostanou dva a více modelů současně.

V takovém případě nevyhnutelně dojde k občasné kolizi současně vysílajících transpondérů. Kolize většinou poškodí paket s informací tak, že je nevyhodnotitelný. Okamžik kdy se překryjí dva 0.0001 sekundy dlouhé pakety je indikován na 0.5 sekundy červenou LED. Informace se z Transpondéru odesílá každé 0.002 – 0.004 sekundy v intervalu měnícím se v krocích po 0.0002 sekundy. To znamená že i v případě že došlo ke kolizi dvou nebo více paketů, nejpozději za 0.004 sekundy je vysílání z transponderu opakováno a transponder započítán.

Dekodér na svém displeji zobrazuje informaci o přijetí nastavení citlivosti poslané z programu RCM v počítači. Nastavení je v programu RCM označeno jako “Sensitivity”. Použitelné je  rozmezí 5 – 10.
Hodnota 5 zachytí jen nejsilnější signály v ideálních podmínkách bez přítomnosti slunečního světla. Za  horších podmínek může vést ke ztrátě započítání. Hodnota 10 je naproti tomu nejvyšší citlivost vhodná pro použití v exterieru za jasného slunečního svitu. V místnosti může hodnota citlivosti 10 způsobit zachycení signálů odražených od stěn a zejména stropu místnosti. Citlivost nastavte v programu RCM  – Interfaces – IRC22 – Sensitivity. Změnu nastavení ohlásí dekodér informací na displeji “PC – 08” a zvukovým signálem. Zobrazené číslo na displeji je to, které je nastaveno v “Sensitivity” v počítači. Informace o nastavené citlivosti se odesílá při každém startu závodu.

Dekodér je po zapojení napájení, propojovacích kabelů do počítače a přijímací lišty schopen bez dalších nastavení okamžitého použití. Nastavení jeho ovládacími tlačítky nemá žádný vliv na funkci zachycení transponderu a odeslání jeho ID do počítače. Vliv na funkci dekodéru má pouze změna nastavení “Sensitivity” v programu RCM v počítači.

Po zachycení jakéhokoliv množství paketů z transponderu odešle dekodér do počítače informaci o průjezdu modelu jen jednou. Opakovaně je informace odeslána nejdříve 3 sekundy po odjezdu a opětovném příjezdu modelu. To znamená že i kdyby model zůstal trvale stát pod přijímací lištou nebude po druhé započítán již nikdy. Přes to pokud ale pod přijímací lištou zůstane stát model s vysílajícím transponderem odstraňte ho pro zachování spolehlivosti co nejdříve z dosahu. Dekodér umístěte tak, aby si mohli závodníci sami ověřit na displeji funkčnost instalace v modelu a zároveň aby na něj bylo vidět ze stanoviště obsluhy počítače.

Těleso dekodéru má na zadní straně objímku na svislý stojan. Otvor v objímce je kuželový, nebo válcový podle požadavku, vnitřní díl je součástí dodávky.

IMG_0694

Na zadní straně dekodéru jsou 3 konektory. Horní je pro připojení napájení 12V, prostřední je USB pro připojení PC a spodní je propojen s lištou s IR přijímači.

IMG_0060